parallax background

Naša kancelarija

Advokatsko društvo "Sudžuka & Co. d.o.o." je tim mladih, uspješnih i ambicioznih advokata i pripravnika, u potpunosti posvećenih njihovim klijentima u cilju pružanja kvalitetnog pravnog savjetovanja. Sa više od 10 godina iskustva u pravnoj praksi, ekonomiji, istraživanjima i nastavi, možemo se prilagoditi potrebama i malih i velikih klijenata.

Tim Advokatskog društva pruža klijentima najbolje pravno savjetovanje i zastupanje pred sudovima i upravnim tijelima Bosne i Hercegovine. Advokatsko društvo je specijalizirano u oblastima građanskog i poslovnog prava.


Tim s iskustvom i energijom.

Prof. dr. Emir Sudžuka

Direktor | Advokat


Prof. dr. Emir Sudžuka je advokat i osnivač Advokatskog društva "Sudžuka & Co. d.o.o Sarajevo. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 2009. godine, te magistrirao 2011. godine, a zatim i doktorirao pod mentorstvom akademika prof. dr. Miloša Trifkovića. Trenutno je doktorski kandidat na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani gdje radi svoj drugi doktorat iz prava zaštite potrošača. Položio je pravosudni ispit 2012., a advokatski ispit 2014. godine. Emir savjetuje klijente iz različitih oblasti građanskog, korporativnog, poslovnog i poreznog prava - uz poseban fokus na investicije i koncesije. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora iz oblasti građanskog prava.

Irfan Osmanović

Saradnik


Irfan Osmanović je diplomirao na Pravnom fakultetu 2020. godine i pridružio se kancelariji u augustu iste godine. Glavne pravne oblasti: ugovorno pravo, parnični i vanparnični sporovi, projektima i procedure vezane za strane investicije i koncesije.

Aldin Sudžuka

Saradnik


Aldin Sudžuka je diplomirao na Pravnom fakultetu 2018. godine i pridružio se kompaniji u septembru 2018. godine. Glavne pravne oblasti: radno pravo i boravišne dozvole, katastar i zemljoknjižišni registar.

Lejla Murtić-Sudžuka

Voditelj ureda


Lejla Murtić-Sudžuka je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za orijentalistiku – turski jezik i književnost 2012. godine. Trenutno obavlja administrativne poslove vođenja Ureda.

Doc. dr. Mirsada Murtić

Konsultant, ekspert iz oblasti finansija i računovodstva


Doc. dr. Mirsada Murtić je stručnjak iz oblasti finasnija i računovodstva sa preko 20 godina radnog iskustva. Certificirani je računovođa, ovlašteni revizor, interni revizor, forenzični revizor, stalni sudski vještak ekonomske struke, te ovlašteni procjenitelj ekonomske vrijednosti preduzeća. Sekla je doktorat ekonomskih nauka iz oblasti računovodstva i revizije 2019. godine.

Usluge / Pravne oblasti

 • Građansko pravo
 • Pravo osiguranja
 • Naknada štete
 • Registracija privrednih društava
 • Poslovno pravo
 • Ugovorno pravo
 • Radno pravo
 • Stečaj i likvidacija privrednih društava
 • Autorsko pravo i zaštita prava intelektualnog vlasništva
 • Radne i dozvole i dozvole boravka
 • Upravno pravo
 • Javne nabavke
 • Porodično i nasljedno pravo
 • Zemljišno-knjižno pravo
 • Porezi i carine
 • Bankarsko i finasijsko pravo
 • Pravo stranih investicija
 • Koncesije

Potpuna usluga

Kako bi našim klijentima osigurali najkvalitetnije pravno savjetovanje i potpunu uslugu na koju se mogu osloniti, Advokatsko društvo "Sudžuka & Co.“ d.o.o. Sarajevo ima uspostavljenu poslovnu saradnju sa advokatskom kancelarijom Nedžad E. Beća iz Sarajeva i društvom za računovodstvo i reviziju BESTFIN d.o.o. Sarajevo.