Naš tim

Prof. dr. Emir Sudžuka

Prof. dr. Emir Sudžuka je advokat i osnivač Advokatskog društva "Sudžuka & Co. d.o.o Sarajevo. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 2009. godine, te magistrirao 2011. godine. Nakon okončanja magistarskog studija, uz rad na Pravnom fakultetu, Emir je završio trogodišnji doktorski studij, te stekao doktorat pravnih nauka pod mentorstvom akademika prof. dr. Miloša Trifkovića. Trenutno je doktorski kandidat na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani gdje radi svoj drugi doktorat iz prava zaštite potrošača. Položio je pravosudni ispit 2012., a advokatski ispit 2014. godine. Emir savjetuje klijente iz različitih oblasti građanskog, korporativnog, poslovnog i poreznog prava - uz poseban fokus na investicije i koncesije.

Pored rada u praksi, Emir je angažovan i u nastavi na Pravnom fakultetu. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora iz oblasti građanskog prava. Učestvovao je na brojnim stručnim usavršavanjima i konferencijama, te ima objavljeno više od 20 publikacija u domaćim i međunarodnim časopisima.

Irfan Osmanović

Irfan Osmanović je diplomirao na Pravnom fakultetu 2020. godine i pridružio se kancelariji u augustu iste godine. Trenutno je student magistarskog studija na Pravnom fakultetu. Učestvovao je na brojnim stručnim seminarima i konferencijama, te ima nekoliko objavljenih publikacija u međunarodnim pravnim časopisima.

U našem društvu najčešće radi na zadacima iz oblasti ugovornog prava, parničnim i vanparničnim sporovima, te projektima i procedurama vezanim uz strane investicije i koncesije.

Aldin Sudžuka

Aldin Sudžuka je diplomirao na Pravnom fakultetu 2018. godine i pridružio se kancelariji u septembru iste godine. Trenutno je student magistarskog studija na Pravnom fakultetu.

U našem društvu najčešće radi na zadacima registracije privrednih društava, radno-pravnim odnosima, zemljišno-knjižnim pravom te regulisanjem boravišnih i radnih statusa stranaca u Bosni i Hercegovini.

Lejla Murtić-Sudžuka

Lejla Murtić-Sudžuka je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za orijentalistiku – turski jezik i književnost 2012. godine. 2016. godine upisala je studij prava na Pravnom fakultetu, te je trenutno u fazi okončanja studija. U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri obavljala je poslove nastavnika u osnovnim i srednjim školama, a u periodu od 2013-2020. obavljala je poslove voditelja administracije i naplate potraživanja u računovodstvenoj agenciji.

Doc. dr. Mirsada Murtić

Doc. dr. Mirsada Murtić je stručnjak iz oblasti finasnija i računovodstva sa preko 20 godina radnog iskustva. Crtificirani je računovođa, ovlašteni revizor, interni revizor, forenzični revizor, stalni sudski vještak ekonomske struke, te ovlašteni procjenitelj ekonomske vrijednosti preduzeća. Sekla je doktorat ekonomskih nauka iz oblasti računovodstva i revizije 2019. godine.

Mirsada sa našom kancelarijom sarađuje na pripremi predmeta provođenja statusnih promjena – procjena vrijednosti privrednih društava, na izradi Due diligence studija (ekonomski dio), vrši vještačenja visine vrijednosti spora u postupku pripreme predmeta, te pruža podršku u radu kancelarije na predmetima iz oblasti direktnih i indirektnih poreza.