Usluge

Naša kancelarija pokriva različite oblasti pravne prakse. Ipak, kako bi smo našim klijentima omogućili najviši kvalitet savjetovanja i zastupanja, kao društvo smo se fokusirali i posebno razvijali svoju ekspertizu u sljedećim oblastima.

Poslovno pravo i pravo privrednih društava


 • osnivanje privrednih društava i drugih pravnih lica;
 • zastupanje u postupku registracije;
 • restruktirirnje, likvidacija i stečaj privrednih društava;
 • pravno savjetovanje uprave društava i priprema nacrta dokumentacije;
 • ugovori o zajedničkom ulaganju;
 • statusne promjene;
 • pravo konkurencije;
 • ugovori u privredi;

Koncesije, javne nabavke & javno-privatna partnerstva


 • priprema tenderske dokumentacije za učestvovanje u postupcima javnih nabavki;
 • zastupanje i pravna zaštita u postupcima dodjele koncesija i sačinjavanje koancesionih ugovora;
 • zastupanje i sačinjavanje prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva i sačinjavanje nacrta ugovora o javno-privatnom partnerstvu;

Upravno pravo i upravni postupci


 • zastupanje u postupcima pred regulatornim vladinim tijelima;
 • pribavljanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole, te druge dokumentacija za građenje;
 • pribavljanje dozvola, saglasnosti, odobrenja i drugih dokumenata u sektorima energetike, transporta i zaštite okoliša;
 • zastupanje u upravnim postupcima, inspekcijskom nadzoru, postupcima eksproprijacije i drugim upravnim postupcima pred nadležnim organima uprave;
 • zastupanje u upravnim postupcima koji se odnose na direktne i indirektne poreze;
 • upravni sporovi protiv konačnih upravnih akata nadležnih organa uprave;

Rješavanje sporova i arbitraža


 • zastupanje u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku
 • međunardone i domaće arbitraže;
 • privredni sporovi i arbitraže;
 • sporovi za zaštitu prava intelektualnog vlasništva;
 • sporovi za naknadu štete
 • radni sporovi;
 • sporovi za zaštitu stvarnih prava;
 • sporovi u oblasti porodičnog i nasljednog prava;
 • priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka;

Radno pravo


 • sačinjavanje nacrta ugovora o radu, internih akata poslodavca, sporazumi između vijeća zaposlenika i poslodavca, kolektivno pregovaranje i drugi akti iz oblasti radnog prava;
 • provođenje disciplinskih postupaka i raskid ugovora o radu;
 • sačinjavanje odluka o zasnivanju i prestanku radnog odnosa;
 • postupci informiranja, savjetovanja i zajedničko donošenje odluka sa vijećem zaposlenika;
 • zaštita od diskriminacije i mobbinga;
 • ugovorna i statutarna zabrana talmičenja radnika sa poslodavcem;
 • radne dozvole i dozvole boravka;

Nekretnine, energetski i drugi investicioni projekti


 • zastupanje u postupku upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava;
 • kupvina, prodaja i zakup nekretnina;
 • prostorno planiranje i gradnja;
 • investicioni projekti u oblasti putne infrastrukture;
 • investicioni projekti oblasti naftne industrije;

Zastupanje u krivičnom i prekršajnom postupku


 • prekršajni postupci iz oblasti poreza, zaštite ličnih podataka, poslovnog prava i drugih oblasti;
 • zastupanje oštećenih, sačinjavanje krivičih prijava, i pružanje odbrane u krivičnim postupcima iz oblasti privrednog kriminala i drugih oblasti.